Edison ticker

Two Thomas Edison circa 1900-1910 stock tickers were sold, for $5,900 (shown) and $8,260.

Two Thomas Edison circa 1900-1910 stock tickers were sold, for $5,900 (shown) and $8,260.

COMMENT