photo saloon interior Milwaukee Wis.

photo saloon interior Milwaukee Wis.

Real photo saloon interior Milwaukee Wis. circa 1900. Value $20

photo saloon interior Milwaukee Wis.

COMMENT